كي شعر تر انگيزد....

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزين باشد

وقتی که طرفدارت روسیه و چین! باشد

 

گر پول مرا باشد یا پارتی باعرضه

صد ملک سلیمانم در زير نگین باشد

 

نالیدم و بشنیدم از واعظکی زاهد:

«شايد که چو وابینی خیر تو در اين باشد»

 

هر کس نزند نقشی دلخواه خدای زور!

نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد

 

پول و پله ما را خوردند و به ما گفتند:

«در دايره قسمت اوضاع چنین باشد»

 

در مورد پول و فکر حکم ازلی اين بود

کاين شاهد بازاری وان پرده نشین باشد

 

خاموش شو ای حافظ بیهوده چه می گویی

کاين سابقه پیشین تا روز پسین باشد

+ نوشته شده در  جمعه هفتم خرداد ۱۳۸۹ساعت 8:21  توسط پدر مهشيد  |